Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Εργαλεία ανάπτυξης διεπαφών χρήστη-υπολογιστή: Αναπτύσσονται εργαλεία και ειδικεύονται τεχνικές ανάπτυξης διεπαφών που επιτρέπουν την ημι-αυτόματη παραγωγή προδιαγραφών διεπαφής, την επαύξηση / ενσωμάτωση νέων τεχνικών αλληλεπίδρασης σε υπάρχουσες βιβλιοθήκες (πχ Java Swing), την επέκταση των συστατικών στοιχείων μιας βιβλιοθήκης για τη υλοποίηση εξειδικευμένων μεταφορών αλληλεπίδρασης καθώς και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστατικών. Επίσης μελετώνται γλώσσες σήμανσης ανεξάρτητες συσκευής για την ανάπτυξη πολλαπλών διεπαφών σε συνεργασία με κοινοπραξίες (Harmonia consortium) και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Αποτελέσματα της δραστηριότητας δημοσιεύονται σε πρόσφατες εργασίες μελών του εργαστηρίου σε αναγνωρισμένα συνέδρια.
Συνεργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστή: Η δραστηριότητα εστιάζει στην υποστήριξη της συγχρονισμένης συνεργασίας και εκτέλεσης καθηκόντων από γεωγραφικά διασκορπισμένους χρήστες που μπορεί να χρησιμοποιούν και διαφορετικές τερματικές συσκευές. Το τρέχον πεδίο εφαρμογής των τεχνικών που αναπτύσσονται είναι η υποστήριξη σύνθετων κοινοτικών καθηκόντων από μέλη ηλεκτρονικών κοινοτήτων. Ειδικότερα, μελετώνται εναλλακτικές αρχιτεκτονικές συγχρονισμένης συνεργασίας, εργαλεία συντονισμού και ελέγχου πρόσβασης καθώς και μοντέλα διαχείρισης αντιγράφων κοινόχρηστων διαδραστικών αντικειμένων. Επίσης, διερευνάται ο συνδυασμός εναλλακτικών μέσων για την απόδοση πολυκαναλικών (multomodal) διαλόγων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης συγχρονισμένων καθηκόντων.
Οπτικές τεχνικές επερωτήσεων σε βάσεις δεδομένων: Η δραστηριότητα αφορά στην μελέτη εναλλακτικών οπτικών / γραφικών μηχανισμών πρόσβασης σε δεδομένα αντικειμενο-σχεσιακών βάσεων δεδομένων με τη χρήση τεχνικών όπως conversational querying, dymanic querying, starfield displays, movable filters και treemaps. Το κοινό χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών είναι το γεγονός ότι ο χρήστης δεν απαιτείται να γνωρίζει μια γλώσσα υποβολής ερωτημάτων (SQL) και κυρίως το ότι επιτρέπεται η διερεύνηση και ανακάλυψη δεδομένων με κοινά γνωρίσματα (patterns). Τα συστήματα που αναπτύσσονται λειτουργούν σε περιβάλλον είτε μεμονωμένου χρήστη είτε διαδικτύου και αφορούν πληθώρα πεδίων εφαρμογής όπως ιατρικά δεδομένα, δανειστικές βιβλιοθήκες, χωρικά δεδομένα μιας γεωγραφικής περιοχής, κλπ.
Ηλεκτρονικά χωριά & Κοινότητες πρακτικής: Στα πλαίσια του έργου eΚοΝΕΣ – eΚονικές κοιΝότητες Επιχειρηματικότητας & καινοτομίαΣ στην περιφέρεια αναπτύσσεται μια συνολική προσέγγιση που στοχεύει στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργάνωσης της επιχειρηματικότητας με στόχο την καινοτομία και την ποιότητα. Η προτεινόμενη λύση βασίζεται στη σχεδίαση, εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία ενός ‘ηλεκτρονικού χωριού’ τοπικής κλίμακας με έμφαση στο τοπικό (περιφερειακό) τουριστικό προϊόν. Ο όρος ‘ηλεκτρονικό χωριό’ χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τεχνολογικών εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας για την υποστήριξη της εικονικής δικτύωσης, της πληροφόρησης και του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ μελών από τον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού με στόχο κυρίως την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Οι βασικές τεχνολογίες που μελετώνται στα πλαίσια του έργου είναι προηγμένες τεχνικές αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, υπολογιστικά πλέγματα, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, τεχνολογίες εννοιολογικού ιστός, διαχείριση χωρικών δεδομένων, web services, κλπ.
Σχεδιαστική Διεπαφής Χρήστη-Υπολογιστή: Η δραστηριότητα εστιάζει στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών καταγραφής απαιτήσεων, ανάλυσης και σχεδίασης διεπαφών. Η κύρια προσέγγιση που ακολουθείται βασίζεται στην εξειδίκευση μιας συνολικής σχεδιαστικής πρότασης για την μελέτη του γενικευμένου περιβάλλοντος εκτέλεσης καθηκόντων (global execution context). Για το σκοπό αυτό αναπτύσσεται μια μέθοδος που βασίζεται και αξιοποιεί σενάρια αλληλεπίδρασης εναλλακτικής δομής και περιεχομένου τα οποία και συσχετίζονται για να αποδώσουν εξέλιξη στο κύκλο ζωής ενός διαδραστικού συστήματος. Επίσης αναπτύσσονται επιμέρους τεχνικές που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική καταγραφή, ανάλυση και μετασχηματισμό των σεναρίων με τη χρήση γλωσσών όπως η XML ή άλλες ευρέως υποστηριζόμενες διαλέκτους που βασίζονται στην XML.
Μηχανική Λειτουργικών & Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων: Κατά το παρελθόν η μελέτη των απαιτήσεων μιας διεπαφής έχει εστιάσει στις λεγόμενες ‘λειτουργικές’ απαιτήσεις για την ανάλυση των οποίων υπάρχουν πληθώρα καταγεγραμμένων επίσημων και ημι-επίσημων μεθόδων. Οι πρόσφατες εξελίξεις και η πληθώρα των διαθέσιμων τερματικών συσκευών με αυξημένη υπολογιστική ικανότητα έχουν ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα εκτέλεσης καθηκόντων σε μη-συμβατικά περιβάλλοντα χρήσης (π.χ. εν κινήσει, σε συγχρονισμό). Έτσι δημιουργείται η ανάγκη μελέτης ποιοτικών χαρακτηριστικών των διεπαφών που δεν σχετίζονται με λειτουργικές δυνατότητες. Ορισμένα από τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά που μελετώνται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν την προσαρμοστικότητα (adaptation), την κλιμάκωση (scalability) την εξατομίκευση (individualization), την μεταφερσιμότητα (portability), την ασφάλεια (secuirity). Επίσης, εξειδικεύονται σύνθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η καθολική προσβασιμότητα σε συνάρτηση άλλων ευρέως αποδεκτών μη-λειτουργικών γνωρισμάτων. Οι τεχνικές που αναπτύσσονται βασίζονται ή εμπλουτίζουν ή επεκτείνουν υπάρχοντα εργαλεία ανάλυσης από τον κλάδου της μηχανικής λογισμικού.
Scroll to Top